Ασφαλιστικό & Συνταξιοδοτικό

Το ασφαλιστικό στην Ελλάδα είναι οι διαφορές και οι έννομες σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους ασφαλισμένους και στον e-ΕΦΚΑ, ως συνέπεια της σύστασης της ασφαλιστικής σχέσης, η οποία αποτελεί ασφαλώς απόρροια της εξαρτημένης ή ανεξάρτητης απασχόλησης.

Το συνταξιοδοτικό είναι το σύνολο των νομικών κανόνων (νόμοι, εγκύκλιοι, υπουργικές αποφάσεις κλπ.) που διέπουν την κατοχύρωση/θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όλων των κατηγοριών ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ και τον τρόπο υπολογισμού της συνταξιοδοτικής παροχής τους (κύρια-επικουρική-εφάπαξ).

Στο γραφείο μας, εξειδικευόμαστε επί σειρά ετών σε όλες τις συνταξιοδοτικές παροχές που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι και αναλαμβάνουμε:

  1. Την πλήρη καταμέτρηση των ενσήμων των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ και την καταγραφή του ασφαλιστικού τους ιστορικού ανά εντασσόμενο Ταμείο (π.χ Δημόσιο, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ).
  2. Την παροχή συμβουλευτικής σε όλες τις κατηγορίες των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ (Δημόσιο, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝ, ΝΑΤ, ΟΓΑ κλπ.), σχετικά με τις προϋποθέσεις άμεσης θεμελίωσης του δικαιώματός τους σε συνταξιοδότηση, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικότερα, παραδίδεται στους ασφαλισμένους γραπτό ενημερωτικό σημείωμα, στο οποίο παρουσιάζονται όλες οι εναλλακτικές περιπτώσεις συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ (εφαρμογή διαδοχικής ασφάλισης, χρήση πλασματικών ετών, αναγνώριση χρόνου ασφάλισης κλπ.), ενώ ταυτοχρόνως τους παρέχεται και υπολογισμός του ύψους της σύνταξής τους, τόσο για την κύρια (ΕΦΚΑ) και επικουρική τους ασφάλιση (ΕΤΕΑΕΠ), όσο και για τις εφάπαξ παροχές τους. Με την ανωτέρω εμπεριστατωμένη ανάλυση, οι ασφαλισμένοι αποκτούν μια σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα για την προοπτική συνταξιοδότησής τους και τον ακριβή χρονικό ορίζοντα υλοποίησής της, τους τρόπους ταχύτερης θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος, αλλά και τα οικονομικά αποτελέσματα της επιλογής τους, ώστε να σταθμίσουν, με την καθοδήγησή μας, εάν η απόφαση συνταξιοδότησης θα αποβεί συμφέρουσα στο μέλλον. Και τούτο, διότι θεωρούμε πως η σύνταξη δεν αποτελεί πάντα μονόδρομο, αλλά απλώς διέξοδο.
  3. Την πλήρη προετοιμασία και διεκπεραίωση της συνταξιοδοτικής διαδικασίας στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ (ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών, μεταβάσεις και επαφές στα Ταμεία με τους αρμόδιους χειριστές των συνταξιοδοτικών φακέλων για τον έλεγχο της πορείας της υπόθεσης, παρακολούθηση της διαδικασίας έως και την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης).
  4. Την διαδικασία πιστοποίησης ΑμεΑ από τα ΚΕΠΑ καθώς κι όλες τις επιδοματικές, κοινωνικές και οικονομικές παροχές που προβλέπονται από τη νομοθεσία.
  5. Την υποβολή αίτησης σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου/-ης (ο/η οποίος/-α έχει πραγματοποιήσει το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη συνταξιοδότησή του εξ' ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας), για όλα τα δικαιοδόχα πρόσωπα όπως ο/η επιζών/-ούσα σύζυγος και το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης, τα τέκνα του θανόντος (νόμιμα, νομιμοποιηθέντα, αναγνωρισθέντα, υιοθετηθέντα και όσα εξομοιώνονται με αυτά) και ο/η διαζευγμένος/-η. Καθώς επίσης και τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης που δικαιούνται.
  6. Την άσκηση ενστάσεων ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών.
  7. Τη σύνταξη γνωμοδοτικών σημειωμάτων για άτομα και σωματεία, αναφορικά με παντός είδους Ασφαλιστικά-Συνταξιοδοτικά ζητήματα (π.χ συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις, απασχόληση συνταξιούχων, παράλληλη ασφάλιση σε 2 Ταμεία-διπλοσυνταξιούχοι, υπολογισμός ύψους συνταξιοδοτικών παροχών.